kustannustuki, yrittäjien tuet (muokattu 4.8. 19:55) Urjalan Ylläpito

Yritysten kustannustukisääntely voimaan, tuet hakuun heinäkuussa

Eduskunta hyväksyi lain yritysten kustannustuesta torstaina 25.6. ja valtioneuvosto lain täytäntöönpanoa koskevan asetuksen perjantaina 26.6. Sääntely tulee voimaan jo 1.7. ja tuet ovat haettavissa Valtiokonttorista 7.7.–31.8.2020.

Määräaikainen toimialasta riippumaton kustannustuki on tarkoitettu koronasta kärsiville toimialoille ja yrityksille kattamaan kiinteitä kuluja ja vaikeasti sopeutettavia palkkakustannuksia. Jotta yritys voi saada kustannustukea, pitää sekä toimialan että yrityksen liikevaihdon olla pudonnut merkittävästi.

Kustannustuen tavoitteena on vähentää konkursseja tukemalla yritystoiminnan jatkuvuutta sekä edistää talouden nopeaa elpymistä kriisin jälkeen.

Kuka voi hakea ja saada tukea?

Kustannustuki määritellään lain mukaan kaksiosaisesti. Asetuksessa säädetään kaikkiaan 368 tukikelpoista toimialaa, jotka ovat kärsineet koronasta niin, että toimialan liikevaihto on huhtikuussa 2020 pudonnut 10 prosenttia vertailujaksoon eli viime vuoden maalis-kesäkuun keskimääräiseen kuukausiliikevaihtoon verrattuna. Jos yritys kuuluu toimialalistauksen piiriin ja yhtiökohtainen liikevaihto on laskenut vähintään 30 prosenttia, yritys voi saada kustannustukea muiden lakiin perustuvien edellytysten täyttyessä.

Mitä tuella korvataan ja miten sitä haetaan?

Kustannustuki korvaa yrityksen kiinteitä kustannuksia ja palkkakustannuksia ja se voidaan maksaa kahdelta kuukaudelta kertasuorituksena. Kiinteiden kustannusten korvaus ei saa ylittää kuukausitasolla puolta yrityksen vertailukuukausien keskimääräisestä liikevaihdosta.

Tuen alaraja on vähintään 2 000 euroa ja yrityskohtainen tukikatto 500 000 euroa. Tukimäärästä vähennetään muut yrityksen saamat, COVID-19-pandemian vaikutusten lieventämiseen tarkoitetut tuet.

Yritykset voivat hakevat tukea sähköisesti Valtiokonttorista 7.7. alkaen aina 31.8.2020 asti. Tukea voi hakea, vaikka yritys olisi jo saanut muita ns. koronatukia. Tukea eivät voi saada yritykset, jotka olivat taloudellisissa vaikeuksissa 31.12.2019, ennen COVID-19-pandemian puhkeamista. Tuki on myönnettävä 31.12.2020 mennessä.

Valtiokonttori pyrkii käsittelemään hakemukset ripeästi. Tuen saa jokainen hakija, joka  hakenut määräajassa ja täyttää edellytykset. Valtiokonttori myöntää tuen ensi sijassa hakemuksessa vaadittavien, tuen myöntämiseksi ja maksamiseksi välttämättömien tietojen ja selvitysten perusteella.

Valtiokonttori voi kuitenkin yrityksen osoittamista koronapandemiaan liittyvistä mutta toimialan yleisestä tilanteesta poikkeavista erityisen painavista syistä poiketa edellytyksistä. Yrityksen on osoitettava, ettei liikevaihdon lasku liity yrityksen normaaliin kausivaihteluun tai muuhun pandemiasta riippumattomaan syyhyn.