Yleinen Urjalan Ylläpito

Aki Viitasaaren valitus hylättiin

Korkein hallinto-oikeus on hylännyt Akaan entisen kaupunginjohtajan Aki Viitasaaren vaatimuksen hänen irtisanomisasiassaan. Korkein hallinto-oikeus ei muuta hallinto-oikeuden päätöstä irtisanomisen laillisuudesta. Myös Aki Viitasaaren vaatimus suullisen käsittelyn toimittamisesta hylättiin.

Samokin Aki Viitasaaren ja Akaan kaupungin vaatimukset oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta hylättiin.

Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan hallinto-oikeus on jo toimittanut asiassa hallintolainkäyttölain 38 §:n nojalla suullisen käsittelyn.

Kun otetaan huomioon perusteet, joiden vuoksi Aki Viitasaari on pyytänyt suullisen käsittelyn toimittamista, selvitys, jota hän on ilmoittanut siinä esittävänsä, sekä asiakirjoista saatu selvitys, uuden suullisen käsittelyn toimittaminen korkeimmassa hallinto-oikeudessa ei ole tarpeen asian selvittämiseksi, todetaan.

Myöskään hallinto-oikeuden päätöksen muuttamiseen ei ole perusteita.

Korkeimman hallinto-olikeuden mukaan asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen ei ole kohtuutonta, että Aki Viitasaari joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Tämän vuoksi korkein hallinto-oikeus, ottaen huomioon hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin, hylkää Viitasaaren vaatimuksen saada korvausta oikeudenkäyntikuluistaan.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 3 momentin mukaan yksityistä asianosaista ei saa velvoittaa korvaamaan julkisen asianosaisen oikeudenkäyntikuluja, ellei yksityinen asianosainen ole esittänyt ilmeisen perusteetonta vaatimusta. Koska Viitasaaren ei voida katsoa esittäneen asiassa ilmeisen perusteetonta vaatimusta, häntä ei voida määrätä korvaamaan Akaan kaupungin oikeudenkäyntikuluja korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Eija Siitari, Outi Suviranta, Petri Helander, Antti Pekkala ja Toomas Kotkas. Asian esittelijä oli Jukka Vanto.