Akaan kaupunginjohtaja, Korkein hallinto-oikeus (muokattu 16.8.2022) Urjalan Ylläpito

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Aki Viitasaaren vaatimuksen

Korkein hallinto-oikeus on hylännyt Akaan entisen kaupunginjohtajan Aki Viitasaaren vaatimuksen suullisen käsittelyn toimittamisesta. Hallinto-oikeuden päätöstä irtisanomisasiassa ei muuteta.

Myös Aki Viitasaaren ja Akaan kaupungin vaatimukset oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta hylätään.

Korkein hallinto-oikeus toteaa, että hallinto-oikeus on jo toimittanut asiassa hallintolainkäyttölain 38 §:n nojalla suullisen käsittelyn.

Kun otetaan huomioon hallinto-oikeuden päätöksen perustelut ja hallinto-oikeuden soveltamat oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, hallinto-oikeuden päätöksen muuttamiseen ei ole perusteita, todetaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen ei ole kohtuutonta, että Aki Viitasaari joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Tämän vuoksi korkein hallinto-oikeus, ottaen huomioon hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin, hylkää Viitasaaren vaatimuksen saada korvausta oikeudenkäyntikuluistaan.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 3 momentin mukaan yksityistä asianosaista ei saa velvoittaa korvaamaan julkisen asianosaisen oikeudenkäyntikuluja, ellei yksityinen asianosainen ole esittänyt ilmeisen perusteetonta vaatimusta. Koska Viitasaaren ei voida katsoa esittäneen asiassa ilmeisen perusteetonta vaatimusta, häntä ei voida määrätä korvaamaan Akaan kaupungin oikeudenkäyntikuluja korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Eija Siitari, Outi Suviranta, Petri Helander, Antti Pekkala ja Toomas Kotkas. Asian esittelijä Jukka Vanto.

Aki Viitasaari oli valituksessaan vaatinut, että hallinto-oikeuden päätös ja Akaan kaupunginvaltuuston päätös 31.5.2017 kumotaan ja että Akaan kaupunki velvoitetaan korvaamaan Viitasaaren oikeudenkäyntikulut hallinto-oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa viivästyskorkoineen.

Viitasaari oli myös vaatinut, että korkein hallinto-oikeus toimittaa suullisen käsittelyn, mikäli hänen valitustaan ei hyväksytä suoraan kirjallisessa menettelyssä.