Reikonlinnassa on havaittu vakavia puutteita.
hoivakodit, Reikonlinna (muokattu 16.8.2022) Urjalan Ylläpito

Reikonlinnassa mittavia epäkohtia – AVI määrää parannuksia toimintaan

Marjo Alste

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on antanut päätöksensä Esperi Care Oy:n hoivakoti Reikonlinnan havaituista puutoksista. Aluehallintoviraston 16.3. antamasta päätöksestä ilmenee, että hoivakodissa on ollut useita vakavia epäkohtia ja puutteita muun muassa lääkehoitoon, henkilöstömäärään, osaamiseen ja koulutukseen sekä yöaikaiseen hoitoon liittyen.

Kolmen hoitajan vaje

Aluehallintovirasto määrää Esperi Care Oy:tä huolehtimaan 10. huhtikuuta mennessä siitä, että asiakasturvallisen ja laadukkaan hoidon takaamiseksi Reikonlinnassa on riittävästi koulutettua hoito- ja hoivahenkilöstöä. Lisäksi asiakkaiden yksilöllinen palveluntarve tulee huomioida paremmin.

Tämänhetkisen hoitajamitoituksen mukaan hoitohenkilöstövaje on reilut kolme vakituista kokoaikaista hoito- ja hoivatyöntekijää. Henkilöstövaje on AVIn mukaan asiakasturvallisuutta vaarantavaa ja jatkunut jo useita kuukausia.

Hoitohenkilöstön vajeen lisäksi AVIn näkemyksen mukaan Reikonlinnan hoitohenkilöstön työajasta kuluu liikaa työaikaa erilaisiin avustaviin tehtäviin, kuten aamupalaan ja iltapalaan liittyviin sekä viikonloppuisin siisteyteen liittyviin tehtäviin. AVI toteaakin, että avustavaa henkilökuntaa tulisi olla paikalla kaikkina viikonpäivinä sekä aamu- että iltavuoroissa.

AVIn laskelman mukaan yksikössä tarvitaan hoito- ja hoivahenkilöstöresurssia vähintään 29,3, kun nykyinen resurssi on 26,01. Yksikön luvan mukaan vähimmäishoitohenkilöstöresurssi on 27,00.

Puutteellisia hoito- ja palvelusuunnitelmia

Aluehallintovirasto toteaa päätöksessään, ettei Reikonlinnassa ole vuosiin tehty riittäviä asiakkaiden yksilöllisiä hoito- ja palvelusuunnitelmia. AVI velvoittaakin palveluntuottajan huolehtimaan, että jokaisen asiakkaan toimintakyky on arvioitu ja hoito- ja palvelusuunnitelmat on päivitetty vastaamaan kunkin asiakkaan tarvetta.

– Jokaisella asiakkaalla on oltava suunnitelma, josta selviää konkreettiset tavoitteet esimerkiksi asiakkaan kuntoutuksen ja viriketoiminnan osalta. Näitä suunnitelmia ei ole päivitetty tai tehty vuosiin esimerkiksi kehitysvammaisten asiakkaiden osalta. Suunnitelmat ovat keskeinen osa hoitoa – jos niitä ei ole tehty ei voida varmistaa, millaista hoitoa on tarjottu, muistuttaa aluehallintoviraston ylitarkastaja Riikka Haahtela. Hän toteaa suunnitelmien olevan hoivatyössä lainmukaisia perusasioita, joiden tulisi olla kunnossa.

– Hoito- ja palvelusuunnitelmat ovat perusta kaikelle työlle. Kun esimerkiksi hoitajat kirjaavat yksikön tapahtumia, tulisi kirjauksia peilata siihen, toteutuvatko asiakkaiden suunnitelmat. Nyt näin ei ole tehty, Haahtela selventää.

Ei riittävää osaamista

Vanhusten lisäksi Reikonlinnassa on useita kehitysvammaisia asiakkaita, ja heihin on kohdistettu rajoitustoimenpiteitä. Aluehallintoviraston näkemyksen mukaan yksikössä ei ole lupaa kehitysvammaisten asiakkaiden asumispalveluiden tuottamiseen. Henkilöstöllä ei ole palveluntuottajan mukaan vammaispalvelun osaamista ja kehitysvammalain noudattaminen on ollut puutteellista.
Kehitysvammalain mukaan yksiköllä tulisi olla käytössä asiantuntijaryhmä, jotta esimerkiksi rajoitustoimenpiteitä voidaan tehdä. Reikonlinnassa ei asiantuntijaryhmää ole ollut, mutta rajoitustoimenpiteitä on silti tehty.

– Rajoittamistoimenpiteet eivät ole olleet laillisia – kehitysvammaisia ihmisiä ei voida rajoittaa ilman asiantuntijaryhmän päätöksiä. Tässä tapauksessa rajoittamistoimenpiteillä tarkoitetaan esimerkiksi hygieniahaalareiden käyttöä, liikkumisen rajoittamista sisätiloissa sekä vaikkapa sängynlaitojen käyttöä, Haahtela kertoo ja muistuttaa, että rajoittamistoimenpiteitä yritetään lisäksi yleisesti välttää vanhustenhuollossa, jos se vain on mahdollista.

Aluehallintoviraston näkemys on, ettei Reikonlinnan henkilöstöllä lisäksi ole ollut tarvittavaa asiantuntemusta kehitysvamma-alasta. Tämä on AVI:n mukaan vaarantanut kehitysvammaisten asiakkaiden laadukkaan palvelun ja heidän itsemääräämisoikeutensa vakavasti. Yksikön tuleekin nyt viipymättä järjestää lain mukainen asiantuntijaryhmä sekä hoito- ja hoivahenkilöstöä, joilla on tarvittavaa erityisosaamista, mikäli kehitysvammaiset asiakkaat yksikköön jäävät.

”Yksikkö on saatava kuntoon”

Hoidon lisäksi Reikonlinnassa on ilmennyt puutteita lääkehoidossa, yöaikaisessa hoivassa, hälytysjärjestelmän puutteissa sekä sosiaalihuoltolain mukaisessa kirjaamisessa. Suurin osa asiakkaista ei ole pystynyt itse hälyttämään apua esimerkiksi yöllä. Myös esimiestyön perehdyttäminen on ollut puutteellista. Yksikössä ei myöskään ole ollut suunnitelmallista viriketoimintaa asiakkaille.

Aluehallintoviraston tarkastuskäynnillä selvisi lisäksi, ettei yksikön vastuuhenkilö ole tuntenut sen asiakkaita ja heidän tarpeitaan. Vastuuhenkilö ei myöskään tiennyt henkilöstön lääkeluvista. AVIn Riikka Haahtela toteaa esiin tulleiden epäkohtien olevan vakavia.

– On todella valitettavaa, että yhdestä yksiköstä tulee noin paljon epäkohtia esiin. Sen perusteella aluehallintovirasto on nyt tehnyt määräyksen. Yksikkö on saatava kuntoon, Haahtela toteaa.

Haahtela toivoo Reikonlinnan tilanteen herättävän vastuukuntien päättäjissä halun varmistaa, että myös muissa kunnan niin omissa kuin ostopalveluyksiköissä voidaan taata vanhuksille hyvä ja laadukas hoito.

– Toivon, että annetulla valvontapäätöksellä on suurempikin vaikutus. Laadukkaan vanhusten hoivan toteuttaminen vaatii sitä, että tällaiset perusasiat ovat kunnossa ja mahdollistetaan yksiköllinen hoiva jokaiselle vanhukselle, Haahtela kiteyttää.
Esperi Care Oy:n tulee toimittaa selvitys yksikön henkilöstötilanteesta, asiakkaiden toimintakykyarvioinneista sekä hoito- ja palvelusuunnitelmista aluehallintovirastoon 16.5.2020 mennessä.

Riikka Haahtela.