hiilinielu, HINKU-verkosto, ilmastotavoitteet (muokattu 17.8.2022) Urjalan Ylläpito

Pirkanmaan hiilinielut oletettua vahvemmat

Pirkanmaan ilmastotavoitteiden saavuttaminen hiilinielujen osalta on mahdollista, mutta tavoite vaatii myös töitä nielujen turvaamiseksi. Tämä käy ilmi tuoreesta hiilinieluselvityksestä, jonka Pirkanmaan ELY-keskus yhteistyössä Pirkanmaan liiton sekä Metsäkeskuksen kanssa tilasi Luonnonvarakeskukselta (Luke). Selvityksessä tarkasteltiin hiilinielujen kehitystä suhteessa kestäviin hakkuutasoihin sekä maakunnalliseen hiilineutraaliustavoitteeseen.

Pirkanmaa on Hinku-maakuntana sitoutunut tavoittelemaan hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Tämä tarkoittaa sitä, että 80 % hiilidioksidipäästöistä vähennetään ja 20 % sidotaan hiilinieluihin, pääasiassa metsiin. Lisäksi kunnat sekä seutukunnat ovat tehneet omia, vastaavia hiilineutraali kunta eli Hinku-sitoumuksiaan. Nyt tehdyn selvityksen tietoja voidaan hyödyntää kuntatasolla ilmastotyössä, mutta se osoittaa myös tarpeen maakunnalliselle tarkastelulle.

– Metsät ovat kuntarajat ylittäviä kokonaisuuksia, joihin sisältyy hiilinielun lisäksi myös muita ympäristö- ja luontoarvoja. On tärkeää, että ymmärrämme metsiemme arvon ja teemme metsänhoidollisesti sekä ilmaston kannalta oikeita ratkaisuja maakunnan tasolla. ELY-keskuksen näkökulmasta myös luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on osa hiilinielukysymyksen ratkaisua, toteaa erityisasiantuntija Soili Ingelin Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

– Selvityksen perusteella Pirkanmaan metsien hiilinielut ovat oletettua vahvemmat. Hiilinielulaskennan tulokset antavat viitteitä siitä, että maakuntatasolla Pirkanmaan on mahdollista toteuttaa Hinku-tavoitteita. Kuitenkin kuntakohtaisesti haasteita on kunnissa, joissa metsäpinta-alaa on jo lähtökohtaisesti vähän päästömääriin nähden. Huomioitavaa on myös, että nieluun vaikuttava metsien käyttö on riippuvainen suhdanteista, joten nielujen vahvistamisessa on välttämätöntä huolehtia metsien kasvukunnon ylläpitämisestä koko maakunnan alueella, kertoo projektipäällikkö Mari Lilja Suomen metsäkeskuksesta.