Urjalan kunnanhallitus kävi maanantaina keskustelua siitä, mitä kanavia hyödyntäen kuntalaisille tiedotetaan jatkossa ja kuinka hyvin tiedottamisella kuntalaisia tavoitetaan.
kuntatiedottaminen, Urjalan kunta (muokattu 1.12.2021) Heli Lehtelä

Kunnan virallisten ilmoitusten julkaiseminen valtuuston päätettäväksi

Urjalan kunnanhallituksen käsiteltäväksi tuli maanantaina kunnanjohtajan päätösesitys, joka koski Urjalan kunnan virallista ilmoittelua seuraavan kolmen vuoden aikana. Virallinen ilmoittelu tarkoittaa esimerkiksi sitä kuinka valtuuston kokouksista ja muista lakisääteisistä ilmoituksista sekä avoimena olevista toimista ja viroista tiedotetaan.

Olennainen muutos esityksessä viime valtuustokauteen nähden oli se, että sen mukaan kunnan virallisia ilmoituksia ei enää julkaistaisi säännönmukaisesti Urjalan Sanomissa kunnan verkkosivujen lisäksi  kuten aiemmalla valtuustokaudella.

– Asia herätti kokouksessa runsaasti keskustelua ja esitystä oltiin tulkittu monella eri tavalla, kunnanhallituksen puheenjohtaja Ville Tirkkonen kertoi tiistaina kokouksen jälkeen.

Keskustelun pääteeksi kunnanhallitus päätti hyväksyä kunnanjohtajan päätösesityksen yksimielisesti, kuitenkin lisäyksellä varustettuna.

– Kunnanhallitus päätti pyytää valtuustoa huomioimaan, että pääsääntöisesti valtuuston kokousilmoitukset sekä muut kunnan kaikkien toimielimien lakisääteiset kuulutukset ja ilmoitukset julkaistaan yleisen tietoverkon lisäksi Urjalan Sanomissa, kertaa Tirkkonen muutoksen sisällön.

– Urjalan hallintosäännössä todetaan, että valtuuston kokouksesta pitää ilmoittaa neljää päivää ennen. Muutoksella mahdollistetaan se, että mikäli valtuuston kokous halutaan joskus kutsua koolle nopealla aikataululla, niin toimissa ei olla sidottuja Urjalan Sanomien ilmestymisaikatauluun, kunnanhallituksen puheenjohtaja toteaa.

Urjalan Sanomat tosin ilmestyy nykyään myös verkossa, jolloin tiedottaminen voitaisiin poikkeustilanteessa hoitaa verkkobannerilla, jolloin säännön kirjain toteutusi nykyiselläänkin.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja toteaa, että edelleenkin tavoitellaan sitä, että kokoukset kalenteroidaan hyvissä ajoin, mutta pikakokous voi tulla kysymykseen esimerkiksi, kun nyt joulun alla vielä käsitellään rakennusurakoihin liittyviä asioita.

Kunnan virallinen ilmoittelu tulee lopulta päätettäväksi kunnanvaltuuston seuraavaan kokoukseen, joulukuun 20. päivä.

Kuntalain mukaan riittää, että kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, mikäli salassapitoa koskevat säännökset sitä estä, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Useissa kunnissa on tehty päätöksiä, joissa on otettu askelia kohti sähköistä tiedottamista, mutta useimmiten sähköisten välineiden ei vielä ole katsottu tavoittavan ihmisiä riittävän kattavasti.

Urjalan kunnanvaltuuston puheenjohtaja Heidi Rytky toteaa, että periaatteellinen keskustelu valtuustoryhmissä alkaa tästä asiasta vasta nyt, ja sitä ehditään käydä valtuuston kokoukseen saakka.

– Olisin itse halunnut olla tietoinen valtuuston puheenjohtajana tämän pykälän valmistelusta, koska se koskee juuri valtuustoa. Nythän esitys tuli kunnanjohtajan ja kunnanhallituksen puheenjohtajan valmistelemana vasta ensi kertaa esiin. Valtuustoryhmissä varmasti aletaan käydä keskustelua siitä, millaista on hyvä tiedottaminen kuntalaisten suuntaan ja mitä avoimuus tarkoittaa käytännössä.

Pääperiaatteena voidaan pitää, että kunnan tiedotuksen ja erityisesti virallisen tiedotuksen, pitää tavoittaa kuntalaiset mahdollisimman kattavasti, jolloin he eivät joudu eriarvoiseen asemaan.

– Paikallislehti tuo kunnan verkkotiedottamisen rinnalle kanavan, jonka avulla kuntalaiset tavoitetaan kattavammin. Varsinkin täällä Urjalassa, jossa lehden levikki on laaja.

Rytky toteaa, että verkkotiedottaminen ei some-jakojenkaan jälkeen tavoita kuin tietyt ihmiset ja heidätkin algoritmin ohjaamana. Urjalassakin on monia, jotka eivät käytä lainkaan sosiaalista mediaa tai seuraa tiedotusta muutoin aktiivisesti netissä.

– Esimerkiksi nuoret eivät ole juuri enää facebookissa, verkkotiedoksen pitäisi mennä Tik-tokkiin ja muihin välineisiin. Verkko ja some eivät automaattisesti lisää yksinään saavutettavuutta.

Urjalan väestörakenne on vanhusvoittoinen. Vaikka monet ikäihmiset ovatkin aktiivisia netissä, niin suuri osa kuitenkaan ei ole. Eräs tekijä, joka saattaa vaikuttaa verkkoviestinnän äärelle pääsemiseen on huono-osaisuus. Kaikilla ei ole ole varaa hankkia teknisiä laitteita. Aamulehti avasi asiaa viime lauantaina Pirkanmaan maakunnan kuntien osalta (AL 27.11.2021). Urjala rankattiin lehden itse rakentaman mittariston mukaan hännänhuipuksi. Mittaristossa huomioitiin muun muassa kuntalaisten äänestysaktiivisuutta, tulotasoa, koulutustasoa ja poliisin tietoon tulleiden vakavien väkivallantelojen määrää.

Kattava ja monikanavainen tiedottaminen on osa päätöksenteon avoimuutta. Kuntalain viimeisimpien muutosten jälkeen korostuu edelleen se, että kuntalaisille pitää antaa mahdollisuus päästä tosiasiallisesti vaikuttamaan päätösesityksiin ennen niin kunnanhallituksen kuin kunnanvaltuustonkin käsittelyä. Vaikuttamista edesauttaa se, että kuntalainen tietää, milloin häntä koskevia päätöksiä tehdään. Kuntalaiset itse päättävät käyttävätkö he mahdollisuuden hyväkseen.