kunnanhallitus (muokattu 27.11.2021) Kimmo Häkkilä

Esitys: Kunta aikoo vastedes julkaista viralliset ilmoitukset vain omilla verkkosivuillaan

29. marraskuuta kokoontuva kunnanhallitus saa eteensä kunnanjohtajan ehdotuksen, joka koskee virallista ilmoittelua seuraavan kolmen vuoden aikana.

Ehdotuksen mukaan vuosina 2022-2025 valtuuston kokousilmoitukset, sekä muut kunnan kaikkien toimielimien viralliset ja ei viralliset kuulutukset ja ilmoitukset, julkaistaisiin yleisessä tietoverkossa kunnan verkkosivuilla.

Lisäksi kunnassa yleisesti haettavina olevat virat ja toimet julkaistaisiin työvoimahallinnon verkkosivuilla ja kunnan verkkosivuilla, sekä asianomaisen viranomaisen harkinnan mukaan sanomalehdissä, alan ammattilehdissä ja muissa verkon työpaikkapalveluissa.

Kunnan kaikkien toimielinten kuulutukset ja ilmoitukset voitaisiin julkaista asianomaisen viranomaisen harkinnan mukaan eri viestimissä.

Lopullisen päätöksen asiasta tekee kunnanvaltuusto.

 

Aiemmalla valtuustokaudella, eli vuosina 2017–2021, valtuuston kokousilmoitukset sekä muut lakisääteiset kuulutukset ja ilmoitukset on julkaistu valtuuston päätöksen mukaisesti kunnan verkkosivujen lisäksi Urjalan Sanomissa. Muiden ilmoitusten julkaisemisesta on päätetty tapauskohtaisesti.

Hallintolakiin 1.1.2020 lisätyn uuden julkisia kuulutuksia koskevan säännöksen mukaan ”jos asiakirja on annettava tiedoksi julkisella kuulutuksella, tiedoksianto toimitetaan julkaisemalla kuulutus ja kuulutettava asiakirja yleisessä tietoverkossa viranomaisen verkkosivuilla.” Koska laki julkisista kuulutuksista on kumottu, kunnan fyysisellä ilmoitustaululla ei ole enää roolia kuulutusmenettelyssä.

Kuntalain mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jolleivät salassapitoa koskevat säännökset sitä estä, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Ilmoitusten on oltava yleisessä tietoverkossa 14 vuorokautta, jollei asian luonteesta muuta johdu. Ilmoituksen sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta edellä mainitun ajan kuluttua.

Urjalan kunnan hallintosäännön 90 §:n mukaan valtuuston kokouksesta on tiedotettava kunnan verkkosivuilla neljä päivää ennen valtuuston kokousta.